Mu Alumni Association

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

About MUAA

เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการทำงานของสมาคมฯ มีสามด้านคือ ด้านที่ 1 การทำกิจกรรมสร้างรายได้ให้สมาคมฯ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ทางสมาคมฯไม่สามารถจัดกิจกรรมกีฬาการกุศลได้ ส่งผลให้งบดุลติดลบ จากภาวะของรายจ่ายประจำมากกว่ารายได้ โดยในปีหน้าทางสมาคมฯ ได้เตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาการกุศลไว้รองรับหากสถานการณ์การระบาดดีขึ้นแล้ว ด้านที่ 2 การเพิ่มสมาชิกสมาคมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิก ทางสมาคมฯ ขอแสดงความขอบคุณแก่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่สามารถสมัครสมาชิกสมาคมได้ทันทีตามความสมัครใจ ด้านที่ 3 การให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในด้านนี้ทางสมาคมฯ ทำต่อเนื่องมาหลายปี แม้ว่าจะมีวิกฤติเรื่องโรคระบาดแต่ทางสมาคมฯ ก็ยังคงให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 จนสำเร็จการศึกษาอยู่ แม้จะต้องลดจำนวนทุนรายปีลงก็ตาม เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ทางสมาคมฯ จะต้องมีการหาทุนการศึกษาให้มากขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นภารกิจหลักของสมาคมฯในการช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป

พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2565-2567

รศ.นพ.มันตรี จุลสมัย นายกกิตติมศักดิ์

รศ.นพ.มันตรี จุลสมัย

นายกกิตติมศักดิ์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ นายกกิตติมศักดิ์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ

นายกกิตติมศักดิ์

ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา นายกกิตติมศักดิ์

ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา

นายกกิตติมศักดิ์

ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา นายกกิตติมศักดิ์

ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา

นายกกิตติมศักดิ์

ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา นายกกิตติมศักดิ์

ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

นายกกิตติมศักดิ์

นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน คณะกรรมการนโยบาย

นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน

คณะกรรมการนโยบาย

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ที่ปรึกษา

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ที่ปรึกษา

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

ที่ปรึกษา

นพ.บุญ วนาสิน ที่ปรึกษา

นพ.บุญ วนาสิน

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2565-2567

พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคม

พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

นายกสมาคม

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล อุปนายก คนที่ 1

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

อุปนายก คนที่ 1

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล อุปนายก คนที่ 2

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล

อุปนายก คนที่ 2

นางจรีพร จารุกรสกุล อุปนายก คนที่ 3

นางจรีพร จารุกรสกุล

อุปนายก คนที่ 3

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการ

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

เลขาธิการ

ผศ.พญ. อรุณ วงษ์จิราษฎร์ เหรัญญิก

ผศ.พญ. อรุณ วงษ์จิราษฎร์

เหรัญญิก

ศ.พิเศษ นพ.นคร สมบูรณ์วิทย์ สาราณียกร

ศ.พิเศษ นพ.นคร สมบูรณ์วิทย์

สาราณียกร

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ ปฏิคม

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ปฏิคม

นายชยานันท์ มโนเกษมสุข ประชาสัมพันธ์

นายชยานันท์ มโนเกษมสุข

ประชาสัมพันธ์

ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ นายทะเบียน

ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

นายทะเบียน

พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการกลาง

พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร

กรรมการกลาง

รศ.ดร.ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ กรรมการกลาง

รศ. ดร. ภกญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์

กรรมการกลาง

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการกลาง

ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

กรรมการกลาง

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการกลาง

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

กรรมการกลาง

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล กรรมการกลาง

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

กรรมการกลาง

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล กรรมการกลาง

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

กรรมการกลาง

พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค กรรมการกลาง

พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค

กรรมการกลาง

ศ.เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ กรรมการกลาง

ศ.เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์

กรรมการกลาง

รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการกลาง

รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการกลาง

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ กรรมการกลาง

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

กรรมการกลาง

รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กรรมการกลาง

รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.กุลณสรรค์ สายขุน กรรมการกลาง

ผศ.ดร.กุลณสรรค์ สายขุน

กรรมการกลาง

ผศ. ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต กรรมการกลาง

ผศ. ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

กรรมการกลาง

ผศ. ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ กรรมการกลาง

ผศ. ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ

กรรมการกลาง

นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า กรรมการกลาง

นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

กรรมการกลาง

ประวัติสมาคม

ในปี 2533 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสมบูรณ์ และได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุนทร ตัณฑนันท์ เป็นนายกฯ ก่อตั้ง จากนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2544 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสมัยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี ดำรงตำแหน่งนายก สมาคมศิษย์เก่า เมื่อปี พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล หมวด 2 ข้อ (4) ได้แต่งตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาโดยตำแหน่ง โดยเริ่มในสมัยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา เป็นนายกสมาคม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ ของมหาวิทยาลัยมหิดลส่งเสริมเกียรติของมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาชิกที่ดีเด่น ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
จากวัตถุประสงค์ข้างต้น สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การมอบรางวัลมหิดลทยากรแก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติของ มหาวิทยาลัยมหิดลและสมาชิกที่ดีเด่น การมอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาปัจจุบัน เสริมจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้ การจัดงานราตรีมหิดล เพื่อส่งเสริมความสามัคคี เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโสเพื่อน้อมรำลึกถึงผู้ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก ่มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามสืบไป การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล การจัดงานดนตรีการกุศล “มหิดลหรรษาเริงร่ากับสุนทราภรณ์” เพื่อนำรายได้จัดตั้งกองทุน “ศิษย์เก่า ช่วยน้อง”
ที่มา: ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

รายนามนายกสมาคมศิษย์เก่า อดีต – ปัจจุบัน

พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมฯ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน

พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

นายกสมาคมฯ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน

ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมฯ ปี 2553-2555 และ ปี 2555-2557 และ ปี 2558-2559

ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

นายกสมาคมฯ ปี 2553-2555 และ ปี 2555-2557 และ ปี 2558-2559

ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา นายกสมาคมฯ ปี 2549-2551 และ ปี 2551-2553

ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา

นายกสมาคมฯ ปี 2549-2551 และ ปี 2551-2553

ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา นายกสมาคมฯ ปี 2553-2555 และ ปี 2555-2557

ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา

นายกสมาคมฯ ปี 2553-2555 และ ปี 2555-2557

ศ.เกียรติคุณ นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี นายกสมาคมฯ ปี 2543-2545

ศ.เกียรติคุณ นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี

นายกสมาคมฯ ปี 2543-2545

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ นายกสมาคมฯ ปี 2541-2543

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ

นายกสมาคมฯ ปี 2541-2543

รศ.นพ.มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมฯ ปี 2539-2541

รศ.นพ.มันตรี จุลสมัย

นายกสมาคมฯ ปี 2539-2541

ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ นายกสมาคมฯ ปี 2535-2535 และ ปี 2538-2539

ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ

นายกสมาคมฯ ปี 2535-2535 และ ปี 2538-2539

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุนทร ตัณฑนันท์ นายกสมาคมฯ ปี 2534-2535

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุนทร ตัณฑนันท์

นายกสมาคมฯ ปี 2534-2535