บริจาคเงิน

บริจาคเพื่อการศึกษากับ “เรา มหิดล” สิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า

การศึกษาเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นและเป็นสิทธิ์ของทุกคน ศิษย์สัมพันธ์ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านร่วมกันสมทบเงินบริจาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและรับสิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า ผ่านกองทุนที่น่าสนใจดังนี้

บริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษา

กับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ

กองทุนเพื่อการศึกษา สมาคมศิษย์เก่า ฯ
กองทุนเพื่อการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชปถัมภ์
          ในแต่ละปีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลมีความต้องการความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ทุนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้มีจำนวนจำกัด นักศึกษาที่ขาดแคลนบางคนจำเป็นต้องทำงานพิเศษเพื่อหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายและเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความมุ่งมั่นในการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงริเริ่ม

โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ขึ้น เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษา โดยจะจัดให้มีการมอบทุนดังกล่าวประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีประเภททุนการศึกษา คือ

  • ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี จนสำเร็จการศึกษา (หลักสูตร ปีทุนละ 300,000 บาท หลักสูตร ปี ทุนละ 375,000 บาท และหลักสูตร ปี ทุนละ 450,000 บาท)
  • ทุนรายปี (ทุนละ 75,000 บาท)

บริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษา

กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

            งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมสร้างปัญญาของแผ่นดิน ผ่านกองทุนที่เปิดรับบริจาคของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

กองทุนมหิดลยั่งยืน

Mahidol University Endowment Fund

Mahidol University ENDOWMENT FUND

          เป็นกองทุนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์แห่งการสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างคน สร้างปัญญา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างปัญญาของแผ่นดิน ให้สามารถไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อผู้คนในสังคม ประเทศ และโลกใบนี้ต่อไป ทุนทรัพย์ที่ได้รับบริจาคจากทุกท่านจะถูกนำมาพัฒนาความเป็นไปได้ให้มากขึ้น เช่น ให้โอกาสทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมให้พร้อมเพื่อประโยชน์สุขของสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างอนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้น