ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษาจัด โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่น 1 ปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 1 จากตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่าจำนวน 40 คน ที่ได้รับเกียรติเสนอชื่อจากส่วนงานที่ตนสังกัดในการเข้ามาทำหน้าที่ส่งเสริมการกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมและดูแลโครงการประกอบด้วย ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร. เวหา เกษมสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา (ศิษย์เก่าสัมพันธ์) และนางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรจาก บริษัท สมาร์ท ทีมบิลดิ้ง จำกัด ที่ได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ทักษะการโน้มน้าวใจ” พร้อมกิจกรรม Role Play กิจกรรมสานความสัมพันธ์ Team Building และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ตลอดโครงกา

Facebook
Twitter
Email

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2