ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษาจัด โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่น 1 ปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 1 จากตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่าจำนวน 40 คน ที่ได้รับเกียรติเสนอชื่อจากส่วนงานที่ตนสังกัดในการเข้ามาทำหน้าที่ส่งเสริมการกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมและดูแลโครงการประกอบด้วย ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร. เวหา เกษมสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา (ศิษย์เก่าสัมพันธ์) และนางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรจาก บริษัท สมาร์ท ทีมบิลดิ้ง จำกัด ที่ได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ทักษะการโน้มน้าวใจ” พร้อมกิจกรรม Role Play กิจกรรมสานความสัมพันธ์ Team Building และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ตลอดโครงกา

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่กำลังมาแรงเพื่อก้าวสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลและรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Yong Alumni Awards 2024

แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท Microsoft Corp. ในการให้บริการพื้นที่การใช้งาน OneDrive

10 ทักษะที่กำลังมาแรงในหมู่เจ้าของกิจการการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล