ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษาจัด โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่น 1 ปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 1 จากตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่าจำนวน 40 คน ที่ได้รับเกียรติเสนอชื่อจากส่วนงานที่ตนสังกัดในการเข้ามาทำหน้าที่ส่งเสริมการกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมและดูแลโครงการประกอบด้วย ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร. เวหา เกษมสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา (ศิษย์เก่าสัมพันธ์) และนางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรจาก บริษัท สมาร์ท ทีมบิลดิ้ง จำกัด ที่ได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ทักษะการโน้มน้าวใจ” พร้อมกิจกรรม Role Play กิจกรรมสานความสัมพันธ์ Team Building และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ตลอดโครงกา

Facebook
Twitter
Email

Mahidol University Alumni Ambassador ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีในวันมหิดล 24 กันยายน 2566

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ประจำปีการศึกษา 2566”

ดาวน์โหลด Line Sticker สมทบทุนให้กับศิริราชมูลนิธิสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการ ห้องประชุม อบรม-สัมมนา