ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

………………………………………………..

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023 เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ “๕๔ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๕ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ดังประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023 ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นจากทุกส่วนงานได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023 จำนวน ๒๖ ราย ดังนี้

๑. กภ.ชวกิจ เก้าเอี้ยน คณะกายภาพบำบัด

๒. ทันตแพทย์ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์  คณะทันตแพทยศาสตร์

๓. นายชนกานต์ ชินชัชวาล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน คณะพยาบาลศาสตร์

๕. นายแพทย์สิชน ลือฤทธิพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

๘. เภสัชกรเพียร เพลินบรรณกิจ คณะเภสัชศาสตร์

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ โหมดชัง คณะวิทยาศาสตร์

๑๐. ดร.นันทิดา นิลหุต คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

๑๓. นายกสิวิทย์ รอดเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์

๑๔. นางรภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ คณะศิลปศาสตร์

๑๖. ดร.ฐัช หัชลีฬหา วิทยาลัยการจัดการ

๑๗. นายภุชงค์ ฉิมพิบูลย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

๑๘. นาวสาวศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

๑๙. นางสาวนวลพรรณ ขันทะสีมา วิทยาลัยราชสุดา

๒๐. ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

๒๑. ดร.แพทย์หญิงสาวิตรี วิษณุโยธิน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์สุดา วันจันทึก สถาบันโภชนาการ

๒๓. ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

๒๕. นายวิษณุกรณ์ กวยลี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

๒๖. นายภูธเนศ รู้เกณฑ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดพิธีมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกในงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล : MU Blue Night ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ เนื่องจากงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล : MU Blue Night ครั้งที่ ๗ ได้มีการเลื่อนการจัดงาน ตามหนังสือที่ สศมม ๐๐๐๑๗/๒๕๖๖ เรื่องขอเลื่อนการจัดงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ ๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ จึงทำให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีความจำเป็นต้องงดการมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่ารุ่นใหม่ ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ออกไปจนกว่าจะมีกำหนดการจัดงานที่แน่นอนอีกครั้ง

Facebook
Twitter
Email

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

คุณพิชชาภา เกษมทรัพย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562-2564 ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำ