ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
นงนุช 
จินดารัตนาภรณ์ 
นักวิจัยด้านประชากรเพื่อเด็กและเยาวชนไทย

ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพในประเด็นการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้นำเสนอให้แก่สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เพื่อสนับสนุน (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก  นอกจากยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตคลิปวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับมายาคติทางการตลาดอาหารและเครื่องดื่มและผลกระทบมีต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แรงบันดาลใจในการทำวิจัยของ ดร.นงนุช คือ “Change and Everything is possible” การวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทยได้  โดยในทุก ๆ งานเขามีความเชื่อว่า เป็นจริงได้และเป็นไปได้ ขอแค่เรามุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจทำงานนั้นอย่างจริงจัง

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 05/01/2023 12:43 pm
pr191265..++ copy2

MU Quick Fact

Class of: 2021
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Institute for Population and Social Research
Degree: Doctor of Philosophy (Population and Social Research)
Facebook
Twitter
LinkedIn