ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Mahidol University Alumni Recognition “NOMINATIONS ARE NOW OPEN”

“เราได้ยินเรื่องราวความสำเร็จของศิษย์เก่าของเราผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย แต่ครั้งนี้เราอยากได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นจากศิษย์เก่าของเราเอง”
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของตนเอง หรือเรื่องราวของศิษย์เก่าที่คุณประทับใจให้เราฟัง
หลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
  แบบฟอร์มการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
Nomination Form-Mahidol University Alumni Recognition (EN)
สามารถเสนอชื่อมายัง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านช่องทางดังนี้
1. Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th
2. ไปรษณีย์จ่าหน้าซอง ถึง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3. บันทึกข้อมูลผ่าน Google Form คลิก
Facebook
Twitter
Email

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2566