Mahidol University Alumni Relations

Mahidol University Alumni Recognition

Mahidol University Alumni Recognition “NOMINATIONS ARE NOW OPEN”

“เราได้ยินเรื่องราวความสำเร็จของศิษย์เก่าของเราผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย แต่ครั้งนี้เราอยากได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นจากศิษย์เก่าของเราเอง”
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของตนเอง หรือเรื่องราวของศิษย์เก่าที่คุณประทับใจให้เราฟัง
 หลักเกณฑ์การพิจารณาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
 (สำหรับส่วนงาน) แบบฟอร์มการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
 (สำหรับศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป) แบบฟอร์มการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition)
 Nomination Form-Mahidol University Alumni Recognition (EN)
สามารถเสนอชื่อมายัง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
สามารถเลือกส่งผ่านช่องทาง ตามที่ต้องการ ดังนี้
1. Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th
2. ไปรษณีย์จ่าหน้าซอง ถึง หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3. บันทึกข้อมูลผ่าน Google Form คลิก

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

เชิญนักศึกษามหิดลร่วมเขียนแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรางวัล 85,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล