ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ร่วมแสดงร่วมแสดงความยินดีในโอกาสศ. น.พ.ปิยะมิตร ศรีธราดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอลิสรา ศิวยาธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 110 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series