ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลและรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๖ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024

………………………………………………..

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๖ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2024 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๖ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2024 ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาศิษย์เก่าจากทุกส่วนงาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ๕๕ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๖ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และรายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024 ดังประกาศด้านล่างนี้

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7
ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Facebook
Twitter
Email

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2