ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

10 ทักษะที่กำลังมาแรงเพื่อก้าวสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

The fastest growing skills among expert and specialist

ตามรายงานจากระบบ Talent Insights ของเว็บไซต์ LinkedIn เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นด้านเครือข่ายธุรกิจและวิชาชีพ พบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีศิษย์เก่าจากแต่ละสายอาชีพที่เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 693 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.73 เมื่อเทียบกับจำนวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม) งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพขอนำเสนอ 10 ทักษะแห่งปี 2023 ที่กำลังมาแรงในศิษย์เก่าระดับผู้เชี่ยวชาญของทุกสายอาชีพเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาและศิษย์เก่าใช้ในการ Upskills Reskills ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ: การเติบโตของทักษะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนศิษย์เก่าที่มีทักษะดังกล่าวในปี 2022 เปรียบเทียบกับปี 2023 (ช่วงเวลาเดียวกัน)

(อ้างอิงจาก LinkedIn Talent Insights ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

1. ทักษะการสร้างกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์ (Content Strategy Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 250) (มี 480 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

การสร้างกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์เป็นการวางแผนและจัดการสร้างเนื้อหาในการสื่อสารองค์กรเพื่อให้เนื้อหามีคุณค่า มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจหรือองค์กร และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันทุกธุรกิจหรือองค์กรล้วนใช้การสร้างคอนเทนต์ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจหรือองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายของธุรกิจได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการรู้จักแบรนด์ สร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และการเพิ่มยอดขายและความแข็งแกร่งในการแข่งขัน ดังนั้นทักษะนี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งทักษะสำคัญที่ผู้ทำงานในระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมี สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Content Creation: Strategy and Tools by Joanna Yung
2) Content Marketing Foundations by Brian Honigman

2. ทักษะการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 200) (มี 1,153 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้จะทำให้เรารู้แนวทางในการตัดสินใจจัดซื้อจัดหาสินค้าประเภทวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั่วไปภายในองค์กร เพื่อมาสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร รวมไปถึงการสำรวจความต้องการภายในองค์กรนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ และจำแนกการจัดซื้อ ให้ตรงตามความต้องการและมีคุณภาพ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) CSCMP Supply Chain Foundations: Procurement Professional Certificate by CSCMP และ LinkedIn
2) Basic procurement terminology by Daniel Stanton

3. ทักษะด้านงบประมาณ (Budgeting Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 150) (มี 3,739 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้จะทำให้เราให้เกิดความเข้าใจถึงกลยุทธ์หลักการจัดทำงบประมาณ ความสำคัญในการบริหารและการควบคุมทรัพยากรการเงินให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สำคัญทั้งในระดับบุคคลและองค์กร สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Accounting Foundations: Budgeting by Earl Stice และ Jim Stice
2) Project Management Foundations: Budgets (2018) by Bob McGannon

4. ทักษะการเขียนโปรแกรม (Programming Language Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 133) (มี 204 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะการเขียนโปรแกรมเป็นทักษะที่มีประโยชน์มาก ไม่ใช่เพียงพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน แต่ยังรวมไปถึงการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับงานที่ต่างกัน และการเลือกภาษามักจะขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการที่ทำอยู่ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Programming languages by Cole Mercer
2) Programming Foundations: Fundamentals by Annyce Davis

5. ทักษะการแก้ปัญหา (Troubleshooting Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 133) (มี 5,799 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมี ไม่ว่าจะในวิชาชีพใด จัดเป็นหนึ่งใน Soft Skill ที่สำคัญสำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคน เพราะในชีวิตประจำวันจะต้องมีโอกาสได้เผชิญกับปัญหาทั้งใหญ่และเล็กตลอดเวลา สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Customer Service: Problem-Solving and Troubleshooting by Noah Fleming
2) Critical Thinking and Problem Solving by Madecraft and Eric Zackrison

6. ทักษะการทำการค้าระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ (Business-to-Business Skills: B2B)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 111) (มี 4,218 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้ทำให้เจ้าของกิจการมีกลยุทธ์ในการเป็นการทำการค้าระหว่างธุรกิจด้วยกันเองเพื่อนำไปสู่การตอบสนองทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ หนึ่งในกลยุทธ์การสร้างฐานลูกค้าขั้นพื้นฐานสำหรับธุรกิจ B2B ก็คือการทำ Content Marketing เพื่อสร้าง Brand Awareness สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) B2B Go-to-Market Strategy: How to Transform Your Business by Sangram Vajre
2) B2B Sales Foundations by Robbie Kellman Baxter

7. ทักษะการสร้างลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Lead Generation Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 111) (มี 2,897 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นจากการสร้างความน่าดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือและกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนคนที่สนใจให้มาเป็นผู้ซื้อ เป็นการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับผู้ที่สนใจ เพื่อให้พวกเขาเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ และพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Lead Generation Foundations by Dina Shapiro
2) Advanced Lead Generation by Matt Heinz

8. ทักษะการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communications Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 100) (มี 1,225 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

Strategic Communication: SC เปรียบเสมือนตัวแบบทางความคิดที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยอาศัยการสื่อสารและการปฏิบัติการข่าวสาร ทักษะนี้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของผู้นำองค์กรจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จนบรรลุเป็นผลตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Managing High Potentials by Sara Canaday
2) Coaching Your Team to Think and Act Strategically by Nina Bowman

9. ทักษะแคมเปญการตลาด (Marketing Campaigns Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 100) (มี 3,039 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถทำให้ธุรกิจเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ และสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น หากแคมเปญประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ หมายความว่าธุรกิจกำลังก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้น แต่แคมเปญการตลาดต้องผ่านการวางแผน ผ่านการวิเคราะห์ตลาดและตัวธุรกิจมาอย่างดีถึงจะบรรลุผลสำเร็จได้ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Digital Marketing Tools: Create a Marketing Campaign from Start to Finish by Anson Alexander
2) Digital Marketing Foundations by Brad Batesole

10. ทักษะการบริหารจัดการงานขาย (Sale Operations Skills)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 90) (มี 1,245 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้วิธีที่จะบริหารจัดการกับการขาย และเป็นกระบวนการดำเนินงานทางการขาย ที่ทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่ต้องการของลูกค้าจนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าตามมา ซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นการควบคุมทั้งกระบวนการขาย โดยเริ่มจากการวางแผน การสรรหา การฝึกอบรม การจัดระเบียบ การกำกับดูแล และการประสานงานฝ่ายขายขององค์กร สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Sales Operations by Brian Frank
2) Sales forecasting impacts everything by Drew Boyd

สำหรับ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า ที่ต้องการพัฒนาทักษะเหล่านี้ สามารถเรียนรู้ได้ฟรี !! จาก LinkedIn Learning

ลงทะเบียนขอใช้งานLinkedIn Learning

Facebook
Twitter
Email

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants

โครงการ Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2