ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล

ซึ่งในปีนี้มีผู้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 81 คน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 28 คน

2. ประเภทศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023 มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 26 คน

3. ประเภทศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2024 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 27 คน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้ “พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลสำหรับศิษย์เก่าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณความดี อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน หรือจังหวัด ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประวัติรวมถึงผลงานของ ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่รับทราบของสังคม จนถึงเป็นต้นแบบศิษย์เก่าที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป” ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยนักศึกษายุวมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Guide) ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำชมบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยมหิดลบนรถราง (Campus Tour)

Facebook
Twitter
Email

รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง แต่ขาดทุนทรัพย์วงเงินต่อทุน สูงสุด 930,000 บาท

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”