Mahidol University Young Alumni Awards 2024

เนื่องในโอกาสครบรอบ “55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชวนส่วนงานร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2567 (โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2024)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณความดี อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ชุมชน หรือจังหวัด ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 2. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ประวัติรวมถึงผลงานของผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ 1 ให้เป็นที่รับทราบของสังคม และเป็นต้นแบบศิษย์เก่าที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

คุณสมบัติ

 1. ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้
  1. มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ หรือ 
  2. สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (ระดับการศึกษาใดก็ได้) นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 2. เป็นบุคคลที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. มีผลงานที่เกิดจากการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณความดีอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือชุมชน หรือจังหวัด ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ
 5. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จำคุก
 6. มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL Core Values)
 7. เป็นผู้ที่ไม่เคยรับรางวัลจากโครงการ Mahidol University Young Alumni Awards มาก่อน

ขั้นตอนการพิจารณา

ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นจะต้องถูกพิจารณาคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้รับรองคุณสมบัติของศิษย์เก่าผู้ได้รับการคัดเลือก

ขั้นตอนการเสนอชื่อ

 1. ส่วนงานที่ประสงค์จะเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัลจากโครงการ Mahidol University Young Alumni Awards สามารถส่งรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัลได้ไม่เกินส่วนงานละ 1 รายชื่อ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์แล้ว
 2. ส่วนงานจัดส่งข้อมูล/เอกสารพร้อมสำเนาของศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ไปยังกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ส่งพร้อมไฟล์) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 (นับวันประทับรับเรื่องของกองกิจการนักศึกษาเป็นหลักฐาน) ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวกองกิจการนักศึกษาขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเรื่อง
 3. กองกิจการนักศึกษาเก็บรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นตามสัดส่วนที่ส่วนงานได้รับ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อทราบ
 4. กองกิจการนักศึกษาเสนอผลการพิจารณาต่ออธิการบดีเพื่อประกาศผลและอนุมัติให้ได้รับรางวัลเมื่ออธิการบดีพิจารณาลงนามแล้ว ถือเป็นที่สุด

การประกาศผล

กองกิจการนักศึกษาจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 ทางเว็บไซต์ https://alumni.mahidol.ac.th

รางวัล

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยจัดมอบรางวัลในงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล MU Blue Night ครั้งที่ 7 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567

▶️ ท่านสามารถอ่านประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023 คลิก