ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Science and Technology

คุณ
วสุอนันต์
ทองดี
คุณวสุอนันต์เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์ จาก...
คุณ
สละ
อุบลฉาย
คุณสละเป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังส...
คุณ
รภัสษร
ฮุนพงษ์สิมานนท์
คุณรภัสษร เป็นศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สา...
ผศ.ดร.
ธัญญพร
วงศ์เนตร
ผศ.ดร. ธัญญพร เป็นผู้บุกเบิกงานวิทยาศาสตร์ด้านเคมีสีเขียว...
ดร.
กุสุมาลย์
ประเสริฐศรี
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรยิมนาสติกจ...
คุณ
ชนกานต์
ชินชัชวาล
คุณชนกานต์เป็นผู้ที่มีความทุ่มเทและให้ความร่วมมือในการส่ง...
รศ.ดร.
จักรกฤษณ์
ศิวะเดชาเทพ
รศ.ดร. จักรกฤษณ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการยกร่างและผลักดันให...
ผศ.ดร.
ธนสิน
บุญนาม
“มากกว่าความรู้ วิศวะมหิดลเป็นที่ให้ความผูกพัน” ผู้ช่วยศา...
ดร.
บวรลักษณ์
อุนคานนท์
ดร.บวรลักษณ์ได้นำพื้นฐานวิชาชีพที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิ...
ผศ.ดร.
ชัยรัตน์
บูรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ เป็นผู้ยึดมั่นตามค่านิยมอ...
Loading