ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Science and Technology

ดร.
นัฏพร
ขนุนก้อน
ดร.นัฏพร  ขนุนก้อนผู้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวัสดุย่อยสลายไ...
ดร.
ปัทนภา
ศรีชมเชย
ดร.ปัทนภา ศรีชมเชย เริ่มต้นจากนักเทคนิคการแพทย์สู่นักกำหน...
ดร.
สายันต์
รวดเร็ว
ดร.สายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กองอ...
คุณ
จิรพันธ์
โชติรัตนศักดิ์
คุณจิรพันธ์ โชติรัตนศักดิ์ผู้ก่อตั้งบริษัทอี-สแควร์ สิ่งแ...
ดร.
วิทวัส
สัจจาพงศ์
อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประ...
คุณ
พนิตนาฏ
กาญจนาธิวัฒน์
ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร “บริษัท โฟลว์โฟล์ค จํากัด” (FlowFolk...
ดร.
สุรพล
ชามาตย์
ดร. สุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มีชื่อเ...
ศ. ดร.
จินตนาภรณ์
วัฒนธร
- เป็นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการพั...
รศ. ดร.
วรัญญู
พูลเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลเจริญ ได้พัฒนางานวิจัยที่เกี...
คุณ
กฤษฎา
ชุตินธร
คุณกฤษฎา จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลั...
Loading