ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

Health Science

รศ. พญ.
อรุณี
ธิติธัญญานนท์
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของผู้รับทุนวิจัยพิเ...
แพทย์หญิง
นันทกา
เทพาอมรเดช
จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่...
รศ. นพ.
อดิศักดิ์
ผลิตผลการพิมพ์
          รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หรื...
ศ.คลินิก นพ.
ไพศาล
ร่วมวิบูลย์สุข
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข เป็นจักษุแ...
ทันตแพทย์
อรรถพร
ลิ้มปัญญาเลิศ
ทันแพทย์อรรถพรเริ่มจากการเป็นทันตแพทย์คนแรกที่นำความรู้ใน...
คุณ
จรีพร
จารุกรสกุล
นักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท...
พล.ต.อ.นพ.
จงเจตน์
อาวเจนพงษ์
พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประสบความสำเร็จในกา...
แพทย์หญิง
ลลนา
ก้องธรนินทร์
ผู้ก่อตั้ง Let’s be heroes foundation เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใ...