ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

Health Science

พ.อ.(พิเศษ)หญิง ผศ.ดร.
พรรณี
ปานเทวัญ
พ.อ.หญิง ผศ.ดร. พรรณี เป็นอาจารย์พยาบาลผู้สอนนักเรียนพยาบ...
คุณ
กฤษฎา
ประเสริฐสุโขนาย
คุณกฤษฎาเป็นผู้มีความมั่นใจในความรู้เฉพาะทางระดับปริญญาตร...
กภ.
วิยะดา
ศักดิ์ศรี
กภ. วิยะดา ศักดิ์ศรี เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 จากคณะกายภาพบ...
นพ.
ศุภกิจ
ศิริลักษณ์
นายแพทย์ ศุภกิจ เป็นนักบริหารสาธารณสุขผู้สร้างนวัตกรรมทรง...
พญ.
สมิตดา
สังขะโพธิ์
แพทย์หญิงสมิตดาเป็นทีมแพทย์ที่ร่วมดูแลตูน Bodyslam ในโครง...
MR.
Hussain
Rasheed
Hussain Rasheed is the Regional Advisor leading the work ...
ทพญ.
จุฑารัตน์
จินตกานนท์
ทพญ.จุฑารัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคช่องปากแล...
ศ.ดร.
เกศรา
ณ บางช้าง
ศ.ดร.เกศรา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 สาข...
รศ.
กรรณิการ์
วิจิตรสุคนธ์
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ สำเร็จการศึกษาอนุปริ...
ศ.เกียรติคุณ ทพ.
สมศักดิ์
จักรไพวงศ์
พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่องตั้...
Loading