ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

MUAA Recognition

คุณ
สุพัตรา
เส้งเอียด
คุณสุพัตรา เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรร...
คุณ
อารีย์พันธ์
เจริญสุข
คุณอารีย์พันธ์เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร ประจำปี 256...
คุณ
กิติพันธุ์
นุตยกุล
คุณกิติพันธุ์ได้นำความรู้ที่ได้รับจากสาขาวิศวกรรมโยธา คณะ...
คุณ
ศุภลักษณ์
อัมพุช
คุณศุภลักษณ์เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลจากคณะเภสัชศาสตร...
คุณ
ปกรณ์
กฤษประจันต์
คุณปกรณ์เป็นผู้มีความวิริยะอุสาหะในการทำงานโดยเฉพาะด้านกา...
คุณ
พบเอก
พรพงเมตตา
คุณพบเอกเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยนานาชาติและมหา...
พญ.
ปาจรีย์
อารีย์รบ
แพทย์หญิงปาจรีย์เป็นผู้ได้รับการยอมรับในการบริหารงานด้านส...
คุณ
วสุอนันต์
ทองดี
คุณวสุอนันต์เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์ จาก...
คุณ
สละ
อุบลฉาย
คุณสละเป็นผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังส...
คุณ
รภัสษร
ฮุนพงษ์สิมานนท์
คุณรภัสษร เป็นศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สา...
Loading