ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

MUAA Recognition

ผศ.ดร.
ธนสิน
บุญนาม
“มากกว่าความรู้ วิศวะมหิดลเป็นที่ให้ความผูกพัน” ผู้ช่วยศา...
ดร.
บวรลักษณ์
อุนคานนท์
ดร.บวรลักษณ์ได้นำพื้นฐานวิชาชีพที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิ...
กภ.
วิยะดา
ศักดิ์ศรี
กภ. วิยะดา ศักดิ์ศรี เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 จากคณะกายภาพบ...
ผศ.ดร.
ชัยรัตน์
บูรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ เป็นผู้ยึดมั่นตามค่านิยมอ...
คุณ
พัชราภรณ์
อินภู่
คุณพัชราภรณ์ อินภู่ เป็นศิษย์เก่าจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบ...
รศ. ดร.
วิลาสินี
จึงประสบสุข
รศ.ดร. วิลาสินี เป็นผู้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บูรณากา...
นพ.
ศุภกิจ
ศิริลักษณ์
นายแพทย์ ศุภกิจ เป็นนักบริหารสาธารณสุขผู้สร้างนวัตกรรมทรง...
พญ.
สมิตดา
สังขะโพธิ์
แพทย์หญิงสมิตดาเป็นทีมแพทย์ที่ร่วมดูแลตูน Bodyslam ในโครง...
MR.
Hussain
Rasheed
Hussain Rasheed is the Regional Advisor leading the work ...
คุณ
เอกวัจน์
สหกิจ
คุณเอกวัจน์ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เดอร์มา เฮลท์ จำกั...
Loading