ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพ กองกิจการนักศึกษา          จัดโครงการ Mahidol University Alumni Ambassador 2024 ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University Alumni Ambassador รุ่นที่ 2 ปี 2567 โดยมีตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วม 43 คนจาก 21 ส่วนงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติเสนอชื่อจากส่วนงานที่ตนสังกัดเพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ส่งเสริมการกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยของศิษย์เก่า โดยมี ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานโครงการ ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม Workshop บทบาทหน้าที่ของ Mahidol University Alumni Ambassador และครูลูกนัท วนัสนันนท์ จันทร์นิ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยายและ Workshop ให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม”

Facebook
Twitter
Email

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ร่วมแสดงร่วมแสดงความยินดีในโอกาสศ. น.พ.ปิยะมิตร ศรีธราดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี

รู้หรือยัง ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาทำการฝึกและสอบปฏิบัติ ณ ห้อง Mahidol BLS Training Center ได้แล้ววันนี้

กิจกรรมแจกของ MU Alumni Connect Give Away ครั้งที่ 1

เปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants สิทธิพิเศษใจฟูสำหรับศิษย์เก่าม.มหิดลโดยเฉพาะเปิดตัวแล้วกับ MU Alumni Pants