ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562-2564 ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำ

📌 ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 – 2564 ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำ

ช่องทางการทำแบบสำรวจ Scan QR Code หรือ https://bit.ly/MUWorkstatus

แบบสำรวจนี้หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ Career Support Services ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิดีโอแนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า
2. การใช้งาน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านอาชีพ บนเว็บไซต์ careers.mahidol.ac.th
3. การค้นหางาน สมัครงาน/ฝึกงาน ผ่านระบบ Job search
4. การใช้งานระบบค้นหาตัวตน สำรวจอาชีพ ผ่านระบบ wespace.mahidol.ac.th
5. การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล MU Career Advancement Program (MUCAP)
6. การเข้าร่วมกิจกรรม Job Fair ที่จัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
7. การเข้าร่วมกิจกรรม ทักษะด้านอาชีพ ที่จัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
8. การใช้บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพกับเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานโครงการ Career Support Services ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจ

Facebook
Twitter
Email

รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง แต่ขาดทุนทรัพย์วงเงินต่อทุน สูงสุด 930,000 บาท

รู้ไว้ก่อนไป Mahidol University Job Fair 2024 เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ ?

ม.มหิดล ร่วมกับ 100 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ จัดโครงการ Mahidol University Job Fair 2024

ประมวลบรรยากาศพิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น 2567 และ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”