ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562-2564 ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำ

📌 ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 – 2564 ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำ

ช่องทางการทำแบบสำรวจ Scan QR Code หรือ https://bit.ly/MUWorkstatus

แบบสำรวจนี้หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ Career Support Services ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิดีโอแนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า
2. การใช้งาน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านอาชีพ บนเว็บไซต์ careers.mahidol.ac.th
3. การค้นหางาน สมัครงาน/ฝึกงาน ผ่านระบบ Job search
4. การใช้งานระบบค้นหาตัวตน สำรวจอาชีพ ผ่านระบบ wespace.mahidol.ac.th
5. การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล MU Career Advancement Program (MUCAP)
6. การเข้าร่วมกิจกรรม Job Fair ที่จัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
7. การเข้าร่วมกิจกรรม ทักษะด้านอาชีพ ที่จัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
8. การใช้บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพกับเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานโครงการ Career Support Services ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจ

Facebook
Twitter
Email

10 ทักษะที่ผู้บริหารต้องมีการันตีโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 วิทยาลัยการจัดการ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนฟรีคอร์ส “Google UX Design Professional Certificate” สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าม.มหิดล