ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

การขอรับรหัสผ่านใหม่ alumni.mahidol สำหรับศิษย์เก่า

ศิษย์ที่จำรหัสผ่านของ alumni.mahidol (name.sur@alumni.mahidol.ac.th) ไม่ได้
ติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ส่ง E-mail ระบุรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์บัตรประชาชนมาที่ account@mahidol.ac.th
(รอการใช้งาน Password ใหม่)

ระบุรายละเอียดใน E-mail ดังนี้

ชื่อ – นาสกุล

รหัสนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail สำรอง (ที่ไม่ใช่ของ ม.มหิดล) รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

Facebook
Twitter
Email

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมตอบแบบสำรวจ “การดำเนินงานด้านศิษย์สัมพันธ์ ความผูกพันและความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

คุณจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 95 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กิจกรรม Mahidol Alumni Talk

คุณพิชชาภา เกษมทรัพย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 คณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมถ่ายทำรายการ Mahidol Alumni Talk The Series