ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเข้าสู่ระบบ

การขอรับรหัสผ่านใหม่ alumni.mahidol สำหรับศิษย์เก่า

ศิษย์ที่จำรหัสผ่านของ alumni.mahidol (name.sur@alumni.mahidol.ac.th) ไม่ได้
ติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ส่ง E-mail ระบุรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์บัตรประชาชนมาที่ account@mahidol.ac.th
(รอการใช้งาน Password ใหม่)

ระบุรายละเอียดใน E-mail ดังนี้

ชื่อ – นาสกุล

รหัสนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail สำรอง (ที่ไม่ใช่ของ ม.มหิดล) รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

Facebook
Twitter
Email

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมใช้งานเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทธุรกิจ

The University of Hong Kong เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 7 ด้าน

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนอีเมลของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564