Mahidol University Alumni Relations

การขอรับปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การขอรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564
สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

– ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สามารถรับปริญญาบัตรได้ที่ กองบริหารการศึกษา
ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

– ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สามารถรับปริญญาบัตรได้ที่ งานบริการการศึกษา
ของส่วนงานต้นสังกัดที่สำเร็จการศึกษา

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองบริหารการศึกษา โทร. 0 2849 4564 หรือ 4566, 4571, 4572
ในวันจันทร์ – วันศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 – 16.30 น

Facebook
Twitter
Email

ข่าวสารล่าสุด

เชิญนักศึกษามหิดลร่วมเขียนแผนธุรกิจชิงเงินรางวัลรางวัล 85,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น 2566

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน SOHO PIZZA

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล