รางวัลศิษย์เก่า ปีงบประมาณ 2561
 ศิษย์เก่าดีเด่น สนับสนุนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ในโอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นผู้มอบโล่ดังกล่าว

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหาร ได้แก่ 
นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี 
ทันตแพทย์หญิงลาวัณย์ บุณยมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 
นายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ได้แก่
 แพทย์หญิงสาวิตรี วิษณุโยธิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
เภสัชกรหญิงผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริการสังคม ได้แก่
ทันตแพทย์อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวัดเพลง ราชบุรี 
แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
และนายธนะรัชย์ นามผลดี หัวหน้างานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง


ภาพและข่าวจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card