ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญสมาชิก และ ผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
10.00-10.30 น. ลงทะเบียน
10.30-11.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
13.15-14.30 น. ปาฐกถา “สวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 22”
มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น
มอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรม

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card