การเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ประจำปี 2561

ภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่า ICT
23 มิถุนายน 2562 สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล นำโดย คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ วาระปีพ.ศ. 2560 – 2562 จัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ประจำปี 2561 ณ ห้อง IT 404 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา รวมทั้งหารือกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้นในปี 2562 - 2563 ร่วมกัน และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มีการเลือกนายกสมาคมฯ ท่านใหม่แทนคุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบัน เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2562 – 2564 คือ คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆ น้องๆ ในสมาคมฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมฯ ต่อเป็นสมัยที่ 2.... ขอบคุณภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่า ICT

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card