การเข้าร่วมกิจกรรม
งานคืนสู่เหย้าแพทย์ศิริราช
ภาพจากสาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
19 ม.ค. 2562 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานคืนสู่เหย้าแพทย์ศิริราช และประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่นประจำปี 2561 ณ บริเวฯลานพลับพลา ฯ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card