การเข้าร่วมกิจกรรม

การศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น.  รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 14 รุ่น 82 (คณะพยาบาลศาสตร์) รองอธิการบดีฝ่านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำทีมงานจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้อง 314 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ได้ให้สัมภาษณ์ในโครงการ Mahidol Alumni Talk ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ .........ภาพจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
.ภาพจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card