การเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมงานแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2508 (แพทยศาสตร์)
27 เม.ย. 2561 ทีมงานหน่วยศิษย์สัมพันธ์นำทีมโดยที่ปรึกด้านศิษย์สัมพันธ์ ผศ. ชัยวัฒน์วงศ์อาษา ร่วมงานแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2508 (แพทยศาสตร์) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ในโอกาสนี้หน่วยศิษย์สัมพันธ์ได้สัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ร่วมงานด้วยคำถามจาก โครงการ  Mahidol Alumni Talkด้วย ชมภาพเติมที่ประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 

หากส่วนงานใด้จัดกิจกรรมที่คณะ แล้วมีศิษย์เก่าร่วมงานสามารถติดต่อทีมงานศิษย์สัมพันธ์สัมภาษณ์ศิษย์เก่าได้ค่ะ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card