การเข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 
ภาพจาก http://www.ns.mahidol.ac.th
24 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 มอบรางวัลดีเด่น และชุมนุมศิษย์เก่า เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 และประจำปี 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลฯ ณ ห้องปริ๊นแกรนด์ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร และอาจารย์ของคณะฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2559 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล" 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรรณ โตสิงห์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2560 สาขาการวิจัยทางการพยาบาล" 

รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น ประจำปี 2560 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล".........ขอบคุณข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card