การเข้าร่วมกิจกรรม

รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2560
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี 2561 ได้มีมติมอบรางวัล“มหิดลทยากร” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 
นายนิเวศน์ ประยูรเธียร 

ทั้งนี้ศิษย์เก่าได้เข้ารับรางวัลในงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card