การเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 46
ภาพจาก รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
29 ตุลาคม 2560  - 1 พฤศจิกายน 2560 คณบดี ผู้บริหาร และอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน16 คน เดินทางเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ที่อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา  ภาพและข่าวจากภาพจาก รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card