การเข้าร่วมกิจกรรม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษาให้เกียรติสัมภาษณ์แก่คณะกรรมการ AUN-QA 
1 ธ.ค. 2559 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าตรวจประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนศึกษา 

ขอบคุณข่าวและรูปจากคุณสุจิรารัตน์ มุสิกวัน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 43 รุ่น 111 (วิทยาลัยศาสนศึกษา)

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card