การเข้าร่วมกิจกรรม

นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและคณะเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีภาคใต้ 6 จังหวัด

30 ต.ค.-2 พ.ย.2559 ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและคณะ เดินทางเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ภาคใต้ 6 จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ และติดตามความก้าวหน้าของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีได้รับทราบเป้าหมาย ความก้าวหน้า และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ รวมถึงได้เสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณะต่อไป และโปรดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เสนอความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้เสนอแนะข้อคิดเห็นสำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะของความเป็นรามาธิบดี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างแท้จริง
ขอบคุณภาพและข่าวจาก รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card