การเข้าร่วมกิจกรรม

สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุน จากโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดล ฯ 

4 ต.ค. 2559 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อพิจารณารับทุน จากโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ  การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ 100 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 300 คน และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 40 คน ในวันที่ 7 ต.ค. 2559

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card