การเข้าร่วมกิจกรรม
Meet & Greet รศ.ดร.พินิจ-ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ภาพจาก สุจิรารัตน์ รัชตพงศ์บวร
28 เมษายน 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ น้ำทองสิกขาลัย ถนนพุทธมณฑลสาย 5 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน  "Meet & Greet รศ.ดร.พินิจ-ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล " โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงาน 83 รูป/คน  และมีการรดน้ำขอพรจากอาจารย์ รับประทานอาหารกลางวัน พบปะสังสรรค์ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card