การเข้าร่วมกิจกรรม
A Journey to be a Professional Scientist 
ภาพจาก facebook.com/muic.career.development/
11 มีนาคม 2562  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มศิษย์เก่าสัมพันธ์และแนะแนวอาชีพ วิทยาลัยนานชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายหัวข้อ A Journey to be a Professional Scientist ณ วิทยาลัยนานชาติ โดยมี ดร. พีรดา สมุห์นวล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 50 (วิทยาลัยนานาชาติ) ปัจจุบันเป็นนักวิจัยบริษัท SCG เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายกิจกรรมครั้งนี้...ขอบคุณภาพและข่าวจาก MUIC Career Development

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card