การเข้าร่วมกิจกรรม

ศิษย์เก่าร่วมงานครบรอบ 16 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดงานครบรอบ 16 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ฯ ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยงานนี้หน่วยศิษย์สัมพันธ์ได้สัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน ด้วยคำถามจากโครงการ Mahidol Alumni Talk 


หน่วยศิษย์สัมพันธ์ขอขอบคุณ ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย และคุณจตุรงค์ พยอมแย้ม ที่ช่วยประสานและอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าในครั้งนี้

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card