การเข้าร่วมกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด ม.มหิดล 
1 กรกฎาคม สมาคมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ เตรียมจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2561..... ข่าวจากสมาคมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card