การเข้าร่วมกิจกรรม
ศิษย์เก่าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจําปี 2561 ภายใต้หัวข้อ Engineering viruses and microbes: Turning our foes to friends
17 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศาลายา หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษาได้สัมภาษณ์เก่าจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ทีเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “Engineering viruses and microbes: Turning our foes to friends” และขอขอบพระคุณ  อ.ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก และ คุณศิริพร มนต์เกษมศิริ ที่อำนวยความสะดวกและเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ Mahidol Alumni Talk ในครั้งนี้

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card