การเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล MUIC Family Run II
25 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล “MUIC Family Run II” อันเป็นส่วนหนึ่งในการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1
ภาพจากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล และพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card