การเข้าร่วมกิจกรรม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมสร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาใหม่ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพประกอบจากมหาวิทยาลัยมหิดล
14 สิงหาคม 2562  ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมสร้างแรงบันดาลใจในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วง Mahidol Talk  ความสำเร็จที่แท้จริง-ความสำเร็จแห่งการส่งต่อความสุข ดังนี้  ดร.สุภัชญา เตชะชูเชิด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 119 (คณะวิทยาศาสตร์)  นักชีววิทยา นักเขียน a day และ National Geographic และ นายวิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 124 (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) วาทยากรจิตอาสา อาจารย์พิเศษ สาขาอำนวยเพลง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card