การเข้าร่วมกิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Mahidol Student - Alumni stay connected
 13 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ที่ปรึกษาด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา เปิดโครงการ Mahidol Student - Alumni stay connected จัดโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ The Regent Cha am Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและหาแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างสายใยสู่ศิษย์เก่าทั้งของส่วนงานและมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล : Academic and Entrepreneurial Education ตามเป้าประสงค์หลัก Graduates with Desired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนส่วนงาน

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card