การบริจาค

ผู้แทนจากศิษย์เก่ามอบเงินจำนวน 7,000 บาท จากกิจกรรม "เตะบอลสัมพันธ์ พี่น้อง วิศวะมหิดล รุ่น11-15" ให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18 พฤศจิกายน 2559 นายปรีชา ยาออม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 44 รุ่น 112 (คณะวิศวกรรมศาสตร์  ME รุ่น 12) เป็นผู้แทนจากศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 11-15 มอบเงินจำนวน 7,000 บาท จากกิจกรรม"เตะบอลสัมพันธ์ พี่น้อง วิศวะมหิดล รุ่น11-15" ให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.พรภพ นัยเนตร (EE#05) และ ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ (IE#08) กรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card