การบริจาค
รูปจาก https://muic.mahidol.ac.th/thai/
27 สิงหาคม 2563 
คุณณัฐกิตติ์ เลิศอริยธรรม ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ และผู้แทน จากบริษัท ฟิดีลีตี้ ฟาสิเนท ฟาสเนท จำกัด และบริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริจาคเครื่องตรวจจับอุณหภูมิ IDIS Temperature Screening Thermal CAM จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 78,000 บาท เพื่อนำมาใช้ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้า-ออก ณ ห้อง Co-working Space
อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card