การบริจาค
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมสนับสนุน หน้ากากเฟสชิลด์ จำนวน 425 ชุดแก่ นักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปจาก facebook.com สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยมหิดล

19 มิถุนายน 2563 ณ คณะกายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลและคุณอรพิน พันธุ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคม ฯ ในการมอบ หน้ากากเฟสชิลด์ นวน 425 ชุดแก่ นักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการเรียน แบบ New Normalตามมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา อ.กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับมอบ......ขอบคุณภาพและข่าว facebook/สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card