การบริจาค
วิศวะมหิดล เราช่วยกัน
ภาพจาก สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 พฤษภาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล นำเงินศิษย์เก่าบริจาคเงิน ใน"โครงการวิศวะมหิดลช่วยกัน" เพื่อช่วยในการซ่อมแซมห้องปฎิบัติการเคมีที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 53,284.75 บาท รวมกับเงินที่ทางสมาคมฯมอบให้ในช่วงก่อนหน้านี้ 50,000บาท รวมเป็นเงิน 103,284.75บาท 
ภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card