การบริจาค

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปี 2560 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560 ให้กับนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนดังต่อไปนี้ 

1.นางสาวลลิตา สว่างจันทร์ สาขา การพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 14,000.00 (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท) 
2.นางสาว อาภาพร เปลื้องกลาง สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวนเงิน 14,000.00 (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท) และ
3.นางสาวรุจีรัตน์ แจ้งสุข สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวนเงิน 12,000.00 (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card