การบริจาค

นายทรวง เหลี่ยมรังสี ศิษย์เก่า SAN รุ่น 3 มอบทุนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ กองทุนครุทายาท 
6 พ.ย. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบทุนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ กองทุนครุทายาท จากนายทรวง เหลี่ยมรังสี ศิษย์เก่า "SAN รุ่น 3" โอกาสนี้ท่านคณบดีมอบของที่ระลึกแด่ศิษย์เก่าฯ ในฐานะผู้มีอุปการคุณแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.... ขอบคุณข่าวจาก ประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card