การบริจาค

 ศิษย์เก่าวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่น 5   มอบเก้าอี้ 30 ตัว ให้รุ่นน้องวิศวกรรมเคลื่องกลในโครงการ student-loung
ตัวแทนพี่สมคิด จริยาพรรุ่ง ศิษย์เก่าวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่น 5 บริษัท W5S จำกัด มอบเก้าอี้ 30 ตัว ให้น้องๆวิศวกรรมเคลื่องกล นำไปใช้ในโครงการ student-lounge ^_^

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card