การอาสาสมัคร

นางสาวสร้อยทอง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์ รายการ ปัญญาของแผ่นดิน The Series

17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. รายการ ปัญญาของแผ่นดิน The Series ออกอากาศทางสื่อออนไลน์ต่างๆของช่อง Mahidol Channel เข้าสัมภาษณ์ คุณสร้อยทอง หยกสุริยันต์ ล่ามภาษามือ และในนามศิษย์เก่าของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันที่ 2 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลจะครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2562) เพื่อเผยแพร่ปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน” และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า“ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นที่รู้จัก...............ข่าวจาก facebook.com/RatchasudaCollege

ภาพ/ข่าว ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card