การอาสาสมัคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม Transformative Learning Leaders (การทำงานร่วมกัน/ภาวะผู้นำ)
ภาพจากหน่วยสื่อสารองค์กร กองกิจการนักศึกษ
28  พฤษภาคม 2561 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม Transformative Learning Leaders (การทำงานร่วมกัน/ภาวะผู้นำ) ในช่วง Alumni Talk คือ นายเอกวัจน์ สหกิจ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 45 (วิทยาเขตกาญจนบุรี) ประธานกรรมการบริษัทเดอร์มาอินโนเวชั่น  บรรยายหัวข้อ "สร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย" และ นายยงสิทธิ์ ยงค์กมล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 47 (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) บรรยายหัวข้อ นวัตกรรมแห่งความสุข

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card