การอาสาสมัคร

กิจกรรมสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง คูน 65 ประจำปีการศึกษา 2560
รูปและข่าวจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวรากร เลาหเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทจำกัด ฟาร์มคิดดี ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และศิษย์เก่าสาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน รุ่นที่ 11 และคุณนิภาพร ศรีพนม ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และศิษย์เก่าสาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน รุ่นที่ 14

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรัก...สร้างความผูกพันจากพี่สู่น้องและการเปิดโลกกว้างสู่สังคมในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) และกิจกรรมสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง คูน 65 ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card