การอาสาสมัคร

กิจกรรมดูแลหอพักด้วยพลังของการฟัง  
2 พ.ค. 2561 ณ บ้านมหิดล ทีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล(คณะวิทยาศาสตร์)จากธนาคารจิตอาสา นำทีมโดย ดร. สรยุทธรั ตนพจนารถ รหัส 23 รุ่นที่ 100 ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรให้อาจารย์ประจำบ้านและคณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดลเข้าร่วมอบรมกันอย่างอบอุ่น

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card